Pidetään huolta!

Suomen Rahapaja toimii vastuullisesti henkilöstönsä suhteen. Yhtiö panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja seuraa sitä henkilöstökyselyin. Osaamiseen ja kehittämiseen panostaminen on tärkeää vastuullisuustyötä, joka on myös yhtiön tulevaisuuden kannalta ensiarvoista. Arvostuksen osoittaminen ja toimivan työyhteisön rakentaminen kuuluvat yhtiön periaatteisiin.

Vastuullinen henkilöstöresurssien hallinta sisältää muun muassa oikeudenmukaisen palkitsemisen, järjestelmällisen osaamisen kehittämisen, henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen sekä turvallisten työolojen tarjoamisen.

Kehitä ja kehity!

Suomen Rahapaja kehittää työtyytyväisyyttä aktiivisesti ja systemaattisesti sekä etsii uusia tapoja parantaa sitä mm. kehityskeskusteluissa, jotka ovat keino kehittää osaamista yhtiön tarvitsemaan suuntaan. Toisaalta kehityskeskusteluissa myös ohjataan tekemistä kohti yhteisiä tavoitteita ja pyritään siten varmistamaan, että toiminta on yhteisten päämäärien mukaista.

Henkilöstötyytyväisyyskysely tehdään yhtiössä vuosittain sekä Suomessa että Saksassa. Vuodelle 2018 Suomessa kehitysalueeksi valittiin työyhteisön toimivuus, jonka tulokset paranivat kyselyssä. Teemaa käsiteltiin vuoden aikana sekä tiimeittäin että koko yhtiön työhyvinvointipäivässä, jonka yhteydessä henkilöstö laati työyhteisön pelisäännöt. Pelisäännöt konkretisoivat yhtiön arvoja – kunnioitus, yhteistyö, luottamus, ammattiylpeys – osana henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. Arvot ja pelisäännöt otettiin myös osaksi kehityskeskusteluita. Saksassa vastaavat kehittämistoimenpiteet kohdistettiin esimiestyöskentelyyn, työn organisointiin sekä henkilöstön toimintakyvyn ja voimavarojen parantamiseen. Vuodelle 2019 konsernin yhteisiksi kehityskohteiksi valittiin yhtiön sisäinen viestintä sekä työn organisointi.

Nollatoleranssi onnettomuuksille

Turvallinen työnteko ja työolosuhteet muodostavat Suomen Rahapajan operatiivisen toiminnan perustan. Työturvallisuuden edistämiseksi järjestetään säännöllisiä turvallisuuskoulutuksia ja työntekijöistä muodostuva työsuojelutoimikunta tekee työtä työturvallisuuden parantamiseksi. Suomen Rahapaja rakentaa turvallista työympäristöä asenteisiin vaikuttamalla ja työntekijöitä pyydetään raportoimaan ”läheltä piti” -tilanteet ja poikkeamat. Työterveyden edistämiseksi tehtailla Suomessa ja Saksassa on käytössä toimintamalli poissaolojen vähentämiseksi, työntekijöiden kuntouttamiseksi ja työkyvyn säilyttämiseksi.

Rohkaisemme hyvinvointiin ja autamme kehittymään

Suomen Rahapaja seuraa työhyvinvoinnin kehittymistä mittaamalla mm. osaamisen kehittymistä koulutuspäivien määrällä, työtyytyväisyyden kehittymistä, sekä työtapaturmien että sairaspoissaolojen määrää.