Hallinnoinnin periaatteet

Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (8.4.2020) mukaan valtionyhtiöiden hallinnossa sovelletaan osakeyhtiölain lisäksi hyvää hallintotapaa ja soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia corporate governance suosituksia. Lisäksi Suomen Rahapajalla on eettiset toimintaohjeet, joissa linjataan eettisestä näkökulmasta yhtiön liiketoimintaperiaatteet, suhtautuminen ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, terveyteen ja turvallisuuteen.

 

1 Hallinnoinnin periaatteet

Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (corporate governance) on määritelty yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset tehtävät, keskinäiset suhteet, yritysvastuu palkitseminen, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, riskien hallinta ja tilintarkastus.

2 Konsernirakenne

Suomen Rahapaja -konsernissa (jäljempänä Suomen Rahapaja) valmistetaan raha-aihioita, käyttörahoja ja juhlarahoja. Konserniin kuuluvat Suomen Rahapaja Oy ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Mint of Finland GmbH. Lisäksi espanjalainen aihiovalmistaja Compañia Europea de Cospeles, S.A. on yhteisyritys Espanjan rahapajan kanssa.

Lain edellyttämiä konsernia johtavia hallintoelimiä ovat Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Tytäryhtiöiden hallintoelimiä ovat niiden yhtiökokoukset, hallitukset ja toimitusjohtajat paikallisten lakien mukaisesti.

Operatiivisesti konsernin liiketoimintoja johtaa yhtiön toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana. Johtoryhmän jäsenet raportoivat Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle. Mint of Finland GmbH:n johtamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja, joka raportoi operatiivisesti Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle.

3 Yhtiökokous

Konsernissa ylin päätöksentekoelin on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous. Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen mukaan kirjatulla kirjeellä osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä joko yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.

Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää hallituksen palkkioista.

4 Hallitus

Suomen Rahapajan hallitus toimii corporate governance -suositusten mukaisena riippumattomana elimenä, jonka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää valvontatehtäväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön arvon nousu pitkällä aikavälillä. Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Hallituksen tulee varmistaa, että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hallitus päättää konsernissa noudatettavista keskeisistä toimintapolitiikoista ja asioista, jotka ovat konsernin laajuuteen nähden suuria ja tärkeitä tai poikkeavat normaalista konsernin liiketoiminnasta tai jotka hallitus erikseen määrittelee käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen. Hallituksen päätehtävät on kerrottu työjärjestyksessä.

Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa konsernin johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti.

Hallitus voi perustaa avukseen valiokuntia. Hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimii Kati Niemelä ja jäseninä Ville Jaakosalo ja Petri Vihervuori.

Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioin.

4.1 Hallituksen kokoonpano

Suomen Rahapaja Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen puheenjohtaja

Kati Niemelä, 1966, KTM

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: –

Keskeinen työkokemus: PlusTerveys Oy talous- ja hallintojohtaja, NordicMorning talousjohtaja, Suomen Unilever Oy  tuotantolaitosten laskentapäällikkö. Hallituksen jäsen mm: Suomen Lauttaliikenne Oy, PlusTerveys Hammasklinikat Oy, PlusTerveys Kvalident Oy, Nordic Morning- konsernissa n.16 tytäryhtiön hallituksen jäsen Suomessa ja Ruotsissa

Suomen Rahapajan hallituksen puheenjohtaja 2023-.

Hallituksen varapuheenjohtaja

Kaisa Vikkula, s. 1960, KTT

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Kisakalliosäätiön hallituksen jäsen, Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus: Urhea-halli Oy:n liiketoimintajohtaja 2020-, Soprano Oyj:n sekä sen tytäryhtiöiden toimitusjohtaja Management Institute of Finland MIF Oy 2015-2018 ja Finnish Trade Organization Fintra Oy:n toimitusjohtaja 2014-2015, Finnair Oyj:n johtoryhmän jäsen ja Lomalennot  & Matkapalvelut -liiketoiminta-alueen johtaja vastuualueena mm. Aurinkomatkat, Area, Suomen Matkatoimisto, Estravel, Amadeus Finland, Finnair Catering, Finnair Travel Retail, Finnair Flight Academy ja Lomalennot vuosina 2006-2014. Voimakkaasti kansainvälistyneen Mascus-verkkokauppayrityksen perustajaosakas ja toimitusjohtaja vuosina 2000-2004, Partek Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja ja johtoryhmän jäsen 1995-2000, Kansallis-Osake-Pankki, useita sijoitus- ja rahoitusalan asiantuntija- ja esimiestehtäviä 1985-1995.

Suomen Rahapajan hallituksen puheenjohtaja 2018-, hallituksen varapuheenjohtaja 2023-.

Hallituksen jäsenet

Ville Jaakonsalo, s. 1971, OTK, MBA

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Nammo A.S. hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Millog Oy hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus: Patria Group Oyj talousjohtaja 2017-, väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.-30.6.2019, hallintojohtaja 2010-2017; Metsä Group rahoitusjohtaja 2009-2010; Metsä Fibre Oyj talousjohtaja 2005-2009; Metsä Group VP konsernirahoitus ja rahoitusjuridiikka 2002-2005; lakimies Asianajotoimisto HH Partners 1998-2002.

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2022-.

Sari Kola, 1970, TkT

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Alexandria Pankkiiriliikkeen hallituksen jäsen 2022-, Humap hallituksen jäsen 2022-, Futures Platform hallituksen jäsen 2021-, Helsinki Partners hallituksen jäsen, 2020-

Keskeinen työkokemus: Sarilainen Oy, Innovaatiotohtori, 2018-, Kone, Myynnin ja asiakaskokemuksen kehitysjohtaja, 2014-2018, Elisa Appelsiini, innovaatiojohtaja, 2012-2014, Elisa, Liiketoimintajohtaja, Yritysten mobiilipalvelut, 2011-2012, Nokia Networks (Miami, Nairobi, Rio de Janeiro, Dallas, Espoo), useita johtajapositiota vuosina 1994-2010

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2023-

Kai Konola, s. 1967, M.Sc. (E.E.)

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: –

Keskeinen työkokemus: Oy Halton Group Ltd. Toimitusjohtaja 2016-, Vaisala Oyj johtoryhmän jäsen ja sääliiketoiminta-alueen johtaja 2010-2015, Nokia Siemens Networks Ratkaisuliiketoiminta yksikön johtaja, 2008-2010; Nokia Siemens Networks Strategiajohtaja 2007-2008; Nokia Networks Strategiajohtaja 2004-2006; Nokia Networks, useita myynnin ja markkinoinnin esimiestehtäviä (Suomi, Kiina, Tsekki ja Englanti) 1995-2003.

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2021-

Petri Vihervuori, s. 1971, FM

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Patria Oyj, hallituksen jäsen 2018–.

Finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia, 2011–; Johtava erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia, 2008–2011; Viestinnän neuvonantaja, Oy JKL Helsinki Ab, 2006–2008; Projektikoordinaattori, Kynämies Oy, 2004–2006; Viestintäpäällikkö, TeliaSonera Finland Oyj, 2002–2004; Copywriter, Product Marketing and Production Ltd., 2000–2002; Toimitussihteeri, K-päivittäistavarauutiset, Kesko Oyj, 1997–1999.

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2018–

Hallituksen jäsenillä ei ole omistuksessaan Suomen Rahapajan osakkeita.

5 Toimitusjohtaja

Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja tekee itse ja konsernin johtoryhmän tukemana päätöksiä hallituksen määrittelemien valtuuksien puitteissa ja muilta osin valmistelee Suomen Rahapaja Oy:n hallitukselle tehtäviä esityksiä.

Toimitusjohtaja

 1. on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
 2. raportoi hallitukselle.
 3. vastaa konsernin strategian ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja esittelystä hallitukselle hyväksyttäväksi.
 4. informoi säännöllisesti hallitusta yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.
 5. esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat, ellei esittelyä anneta vastaavan toiminnon päällikön tai asiantuntijan tehtäväksi.

5.1 Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto, millä tarkoitetaan yhtiön toimialaan kuuluvia tavanomaisia, toistuvia toimintoja.

Keskeisimpiä toimitusjohtajan tehtäviä ovat:

 1. Päättää konserniyhtiöiden investoinneista, menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä, jotka eivät edellä kerrotun mukaan kuulu hallituksen päätettäviksi taikka joista ei ole muuta määrätty muissa konserniohjeissa.
 2. Yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta.
 3. Huolehtii yhtiön muun kuin hallituksen päätösvallassa edellä kerrotulla tavalla olevan henkilökunnan palvelukseen ottamisesta.
 4. Huolehtii tavanomaisten hankinta- ja asiakassopimusten tekemisestä.
 5. Yhtiön ylempien elinten toimintojen valmistelu, esittely ja päätösten täytäntöönpano.

Juoksevaan hallintoon eivät kuulu toimet, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia.

Hallituksella on aina oikeus ja yhtiön edun sitä vaatiessa myös velvollisuus antaa ohjeita ja määräyksiä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja on velvollinen noudattamaan saamiaan toimintaohjeita, olivatpa ne yksittäistapauksia koskevia erillisohjeita tai yleisluonteisia pysyväismääräyksiä. Ohjeet voivat olla suullisia tai kirjallisia.

Toimitusjohtaja on velvollinen oma-aloitteisesti informoimaan yhtiön hallitusta tärkeistä yhtiön toimintaan liittyvistä asioista, kuten myynnin kehityksestä, maksuvalmiuden ja kannattavuuden olennaisista muutoksista, huomattavista luottotappioista sekä merkittävistä hankinta- ym. sopimuksista.

Hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään juoksevaan hallintoon kuulumattomiin toimiin. Valtuutus voi koskea tiettyä yksilöityä toimenpidettä tai olla luonteeltaan yleisempi pysyväisvaltuutus. Valtuutus annetaan kirjallisena tai hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan kirjaten. Valtuutus ei kuitenkaan voi milloinkaan koskea sellaisia toimia, jotka lain pakottavien säännösten tai yhtiöjärjestysmääräysten mukaan kuuluvat hallitukselle.

Osakeyhtiölaissa on erityissäännöksiä toimitusjohtajan tehtävistä ja asemasta.

5.2 Kiireelliset toimet

Toimitusjohtajalla on oikeus ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin, kun hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Oikeus ryhtyä tällaisiin kiireellisiin toimiin voi syntyä siitä syystä, että päätösvaltaista hallitusta ei saada riittävän ajoissa kokoon esim. hallituksen jäsenen eroamisen, kuoleman tai sairauden takia.

Toimitusjohtajan toimivalta saattaa laajentua epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin myös siitä syystä, ettei hallituksessa, vaikka se saadaankin päätösvaltaisena kokoon, saada aikaan tilanteen edellyttämää päätöstä esim. jäsenten keskinäisen erimielisyyden takia. Toimitusjohtajan on niin pian kuin mahdollista annettava tieto hallitukselle näistä toimistaan ja mahdollisuuden mukaan informoitava jo toimiin ryhdyttäessä saapuvilla olevia hallituksen jäseniä.

Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot

Toimitusjohtajalle on sovittu kuukausittain maksettava kuukausipalkka, joka on luontoisetuineen 17 000 euroa. Lisäksi yhtiön hallitus voi asettaa toimitusjohtajalle tulostavoitteisiin sidotun kannustepalkkion.

Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta ja lisäksi hän on oikeutettu 3 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on 3 kuukautta.

Eläkeoikeuksista katso alla kohta Eläkkeet.

6 Konsernin johtoryhmä

Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän työssä ja kokoontuu toimitusjohtajan kokouskutsussa mainitsemassa kokoonpanossa kulloinkin käsiteltäväksi tulevien asioiden mukaan.

Konsernin johtoryhmä

 1. Varmistaa, että hallintoelimissä tehdyt päätökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön organisaatiossa.
 2. Tekee ehdotuksia Suomen Rahapaja -konsernin strategian kehittämisestä hallituksen hyväksyttäväksi.
 3. Avustaa Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajaa valmistautumaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen kokouksiin ja selvittämään kaikkia toimitusjohtajan sille selvitettäväksi tuomia asioita.
 4. Edistää aktiivisesti toimialojen välistä yhteistyötä ja sopii yhteisistä periaatteista ja kehittämistoimista konsernin johtamisessa.
 5. Johtoryhmä valvoo liiketoiminnan kehitystoimintoja. Päivittäinen kehittäminen on liiketoiminta-alueiden johdon vastuulla. Pitkäaikaiset kehittämishankkeet ja liiketoiminta-alueiden erikseen tehtäväksi antamat hankkeet johdetaan toimitusjohtajan ja/tai johtoryhmän toimesta.
 6. Kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta noin kerran kuukaudessa.

6.1 Konsernin johtoryhmän jäsenet

Toimitusjohtaja Jonne Hankimaa, puheenjohtaja
s. 1966, KTM
Suomen Rahapajalla 2016–

Myyntijohtaja Sirpa Kuusirati
s. 1971, KTM
Suomen Rahapajalla 2013–

Group Business Controller Klaus Kurkela
s. 1987, KTM
Suomen Rahapajalla 2023–

Hankintapäällikkö Jarno Partanen
s. 1975
Suomen Rahapajalla 2012–

Tehdaspäällikkö Pekka Myllymäki
s. 1974, Insinööri (AMK)
Suomen Rahapajalla 2015–

 

7 Yritysvastuu

Suomen Rahapajan toiminnan ytimessä on vastuullinen, lisäarvoa tuottava liiketoiminta. Vastuullisella toiminnalla yhtiö turvaa nykyistä ja tulevaisuuden toimintaa. Toiminnan ja menestyksen tärkeimpänä tekijänä yhtiö pitää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja luottamusta. Kestävän toiminnan edellytyksiä ovat lisäksi liiketoiminnan kannattavuus, pitkäjänteisyys, ketteryys ja vastuunkanto.

Yhdessä sidosryhmien kanssa yhtiö on määritellyt tärkeimmiksi vastuullisuuden osa-alueiksi ympäristöön, henkilöstöön, ihmisoikeuksiin, reiluun peliin sekä organisaation hallintoon liittyvät vastuullisuuskysymykset, joiden kehittymisestä raportoidaan vuosittain yhtiön Suomen ja Saksan toimintojen osalta. Vastuullisuutta tavoitteineen johdetaan normaalina osana liiketoimintaa vastuualueilla, joihin edellä mainitut vastuullisuuden osa-alueet kuuluvat kyseisen vastuualueen johtoryhmän jäsenen alaisuudessa.

Suomen Rahapajalla on käytössä liiketoiminnan eettiset ohjeet. Yhteistyökumppaneita koskevat vastuullisuusvaatimukset on kirjattu Business Partner Code of Conductiin.

8 Palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenille on sovittu kuukausipalkan lisäksi tavoitepalkkio, joka perustuu kannattavuuteen sekä erikseen määriteltyihin tavoitteisiin. Konsernin johtoryhmän osalta ehdotuksen tavoiteasetannasta tekee konsernin toimitusjohtaja ja sen hyväksyy Suomen Rahapaja Oy:n hallitus. Hallitus voi perustaa palkitsemisvaliokunnan avustamaan yhtiön hallitusta johdon palkitsemista ja tavoitepalkitsemisen periaatteita koskevien asioiden valmistelussa.

Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia.

9 Eläkkeet

Konsernin johtoryhmään kuuluvat johtajat mukaan lukien toimitusjohtaja kuuluvat työntekijäin eläkelain säätämään eläkejärjestelmään. Konsernin toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmään kuuluvien henkilöiden eläkeikä määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

10 Tytäryhtiöt

Suomen Rahapaja Oy:n osakkaita tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa edustaa Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet nimeää Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja, ottaen huomioon, että lain edellyttämien johtoelinten työskentely voi tapahtua operatiivisen liiketoiminnan johtamista tukien.

Kunkin tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että tytäryhtiön hallituksessa vahvistetaan lain edellyttämällä tavalla ne tarvittavat päätökset, joilla toteutetaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen, Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän tämän Corporate Governance -ohjeistuksen mukaisesti tekemät päätökset.

Suomen Rahapaja -konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävänä on normaalin toimialan liiketoimintavastuun ja raportointivastuun lisäksi:

 1. Vastata, että yhtiö noudattaa yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja konsernihallinnon ohjeita.
 2. Vastata, että yhtiö noudattaa liiketoimintaa koskevia paikallisia lakeja ja asetuksia sekä vastata lainsäädännön seurannasta ja siihen liittyvien muutosten informoimisesta oman liiketoiminta-alueensa johtajalle sekä Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle.
 3. Huolehtia, että kaikki Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajan määräämät tehtävät suoritetaan.

Yhtiöissä, joissa on konsernin ulkopuolisia osakkaita, noudatetaan pääsääntöisesti edellä kuvattua menettelyä ottaen huomioon kuitenkin osakkaiden oikeudet, yhtiöjärjestyksen ja mahdollisen osakassopimuksen  määräykset.

Suomen Rahapajan palveluksessa oleville tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei pääsääntöisesti makseta erillistä korvausta jäsenyydestä. Ulkopuolisille jäsenille maksettavan palkkion määrää Suomen Rahapaja Oy:n hallitus. Suomen Rahapajan palveluksessa oleville osakkuus- tai tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille voidaan maksaa palkkio silloin, kun se on perusteltua yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi muiden jäsenten kanssa. Palkkioiden periaatteet sovitaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksessa ja hallitus antaa suosituksen palkkioperusteista kyseisen yhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

11 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin yhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Vastuu sisäisestä valvonnasta on yhtiön hallituksella. Hallitus voi perustaa tarkastusvaliokunnan avustamaan yhtiön hallitusta yhtiön sisäistä valvontaa koskevien asioiden valmistelussa.

Toimintaa ohjataan ja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain ja yhtiöittäin. Ohjaus- ja seurantaprosessi sisältää olennaisina osinaan kuluvan tilikauden sekä vuositason ennusteiden tarkastelun.

Valvonnan toimia johtaa yhtiön Group Business Controller. Valvonnan toteutuksesta huolehtii Group Business Controller yhdessä toimintojen päälliköiden kanssa. Liiketoiminnan tapahtumat kirjataan oikea-aikaisesti järjestelmiin ja raportoidaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti noudattaen erikseen annettua konsernin ohjeistusta sisäisen valvonnan ja raportoinnin sisällöstä.

12 Sisäinen tarkastus

Suomen Rahapaja Oy:llä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus vastaa sisäisestä tarkastuksesta. Hallitus voi perustaa tarkastusvaliokunnan valmistelemaan yhtiön sisäistä tarkastusta ja -valvontaa koskevia asioita.

Tilintarkastussuunnitelmat käydään läpi mahdollisessa tarkastusvaliokunnassa ja hyväksytään hallituksessa. Hallitus yhteistyössä tilintarkastajien kanssa arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuutta sekä sääntöjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista sekä luo lisäarvoa organisaatiolle myös konsultoimalla näissä asioissa.

13 Riskienhallinta

Riskienhallintatyön tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita sellaiset riskit, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa yhtiön toimintoja ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista taikka toisaalta voivat avata mahdollisuuksia.

Riskienhallinta on osa normaalia liiketoimintaa ja siitä vastaavat kaikki johtajat ja heidän organisaatioihinsa kuuluvat henkilöt kukin omalta osaltaan. Konsernin riskienhallintaprosessin kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä riskienhallintatyön koordinoinnista vastaa yhtiön Group Business Controller.

Riskienhallinnan näkökulma on kattava ja kokonaisvaltaiseen riskienkartoitukseen ja -hallintaan tähtäävä. Erityisesti riskit otetaan tarkasteltaviksi strategiasuunnittelun, vuosisuunnittelun ja investointien sekä projektien suunnittelun yhteydessä. Toimintojen päälliköt ovat velvollisia raportoimaan riskit.

Yhtiöllä on erillinen riskienhallintapolitiikka ja riskien kokonaiskartoitus tehdään operatiivisella ja strategisella tasolla vuosittain.

14 Tilintarkastus

Konsernin tilintarkastus on järjestetty niin, että yhtiökokouksen valitsema emoyhtiön vastuullinen KHT-tilintarkastusyhteisö suorittaa tarkastuksensa Suomen Rahapaja -konsernissa ja vastaa tilintarkastuksesta koko konsernissa.

Valittu tilitarkastajayhteisö on KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Suominen. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan.