Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeemme ovat osa Suomen Rahapaja -konsernin yritysvastuun periaatteita

Suomen Rahapaja on hyväksynyt yhteiset periaatteet toiminnalleen Suomessa ja Saksassa. Edellytämme, että jokainen työntekijämme noudattaa eettisiä toimintaohjeitamme jokapäiväisessä työssään.

Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet linjaavat eettiset normit, jotka määrittävät yhtiön toimintaa suhteessa ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, työturvallisuuteen, eturistiriitoihin, ympäristöön, yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin

1. Lakien ja säädösten noudattaminen

Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, säädöksiä, normeja ja toimintastandardeja sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja -tapoja kaikessa toiminnassamme. Kunnioitamme eri kulttuurien normeja ja laillisia menettelytapoja kaikkialla, missä toimimme. Tulkintaa vaativissa tapauksissa ja tilanteissa turvaudumme asiantuntijoihin.

2. Liiketoimintaperiaatteet

Noudatamme liiketoiminnassamme eettisiä ja rehellisiä toimintaperiaatteita sekä toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Toimintamme perustuu yhteisiin päämääriin, ja kunnioitamme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tekemiämme lupauksia.

3. Reilut toimintaperiaatteet sidosryhmien kanssa

Suomen Rahapajalla on useita sidosryhmiä, joista keskeisimmäksi on tunnistettu: asiakkaat, henkilöstö, omistaja, palveluntuottajat, media ja yleisö.

Suomen Rahapajalle sidosryhmätyö on jatkuva prosessi, jota kehitetään koko ajan vastaamaan paremmin jokaisen sidosryhmän odotuksia. Avoin vuorovaikutus on avainasemassa, jotta Suomen Rahapaja voi ymmärtää sidosryhmien toimia ja odotuksia kaikissa tilanteissa.

Suomen Rahapaja on vastuullisen liiketoimintatavan ja reilun kilpailun puolesta. Edistämme eettisiä toimintatapoja ja noudatamme paikallista lainsäädäntöä. Emme tue taloudellisesti poliittisia puolueita.

Suomen Rahapajalla on nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen. Suomen Rahapaja ei hyväksy sellaisten lahjojen, etujen, maksujen, vieraanvaraisuuden tai palveluiden tarjoamista tai vastaanottamista, joiden voidaan kohtuudella olettaa vaikuttavan liiketoimiin tai jotka ylittävät normaalin vieraanvaraisuuden rajat. Nämä rajat määritellään tarkemmin Suomen Rahapajan lahja- ja vieraanvaraisuusohjeessa. Lahjoihin ei saa liittyä velvoitteita. Paikallista lainsäädäntöä, mukaan lukien lahjoituksia koskevat lait, on aina noudatettava.

Työntekijöidemme odotetaan toimivan aina yhtiön edun mukaisesti ja pidättäytyvän liikesuhteista, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriitoja. Työntekijämme eivät saa ryhtyä sellaisiin henkilökohtaisiin tai taloudellisiin toimiin, jotka saattaisivat olla ristiriidassa yhtiöömme liittyvien velvollisuuksien kanssa.

Toimittajat ovat tärkeä ja olennainen osa konsernin toimitusketjua. Edellytämme toimittajien toimivan korkeiden juridisten, eettisten sekä ympäristö-, työntekijä- ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvien normien mukaisesti. Suomen Rahapaja noudattaa itse ja edistää sekä vaatii mainittujen normien noudattamista alihankkijoidensa keskuudessa ja valvoo toimittajien toimintaa myös tässä suhteessa. Olemme laatineet kumppaneillemme – niin toimittajille kuin edustajillekin – erillisen Business Partner Code of Conductin reiluista toimintatavoistamme.

4. Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Suomen Rahapaja ei ole osallinen mihinkään ihmisoikeusrikkomukseen eikä yhtiö hyväksy lasten hyväksikäyttöä missään muodossa.

Työnantajana noudatamme Kansainvälisen työjärjestön määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.

Kunnioitamme yhdenvertaisuutta työpaikalla ja työntekijöiden perusoikeuksia. Lupamme kohdella kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita reilusti ja tasa-arvoisesti. Rekrytoimme työntekijöitä pätevyyden ja ammatillisten kykyjen perusteella. Arvostamme henkilöstömme kokemusta ja monimuotoisuutta. Rohkaisemme henkilöstöämme kertomaan mielipiteensä ja edistämään avointa keskustelua. Tarjoamme työntekijöillemme tasavertaisen mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Emme hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää.

Arvostuksen osoittaminen ja toimivan työyhteisön rakentaminen kuuluvat periaatteisiimme. Suomen Rahapajassa jokainen kantaa vastuun yhteisestä menestyksestä. Pyrimme olemaan esimerkillisiä kollegoita ja tekemään yhtiöstämme alan arvostetuimman edelläkävijän.

5. Työturvallisuus

Suomen Rahapajalla on nollatoleranssi tapaturmien suhteen. Tavoitteemme on estää fyysiseen ja henkiseen terveyteen liittyvät terveysriskit ja työtapaturmat. Pyrimme erityisesti vaikuttamaan asenteisiin turvallisen työympäristön rakentamiseksi ja rohkaisemme työntekijöitämme kehittämään itseään jatkuvasti. Toimimme aktiivisesti työympäristöstä aiheutuvien riskien minimoimiseksi. Ylläpidämme henkilökunnan terveyttä ja työkykyä tukevia järjestelmiä, joiden tarkoituksena on havaita ja ennaltaehkäistä mahdollisia uhka- tai ongelmatilanteita sekä myös reagoida niihin nopeasti. Pyrimme lisäämään tietoisuuttamme siitä, miten jokaisen työntekijän toimet vaikuttavat työyhteisön turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Jaamme vastuun työympäristömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnistamme työpaikalla.

6. Yhtiön omaisuus

Turvallisuus on osa yhtiön toiminnan ydintä. Suomen Rahapajan päätoimialaa on käyttökolikoiden, aihioiden ja keräilyrahojen valmistaminen perus- ja jalometalleista. Yhtiössä turvallisuutta lähestytään teknisen-, kuljetus- ja tietoturvallisuuden näkökulmasta.

Yhtiön omaisuuden turvaaminen on tärkeää. Yhtiön omaisuutta ovat esimerkiksi raaka-aineet, työvälineet, laitteet sekä aineeton omaisuus. Työntekijät saavat käyttää Suomen Rahapajan omaisuutta vain laillisiin liiketoimiin ja heidän on suojeltava sitä vaurioilta ja luvattomalta käytöltä. Suomen Rahapajan omaisuutta ei missään tapauksessa saa käyttää laittomasti tai säädösten vastaisesti. Kolikoiden ja aihioiden kuljettaminen tehtaalta pois ilman asianmukaisia lupia on kielletty.

7. Ympäristö

Suomen Rahapajalla on laatu- ja ympäristöperiaatteet. Yhtiössä määritellään vuotuiset tavoitteet, joiden tarkoitus on parantaa toiminnan ympäristövaikutuksia minimoimalla vesistöihin, ilmaan ja maaperään joutuvat päästöt. Tavoitteenamme on saavuttaa ympäristön suhteen kestävä toiminnan taso kaikilla osa-alueilla. Pyrimme kierrättämään kaiken jätteen ja tähtäämme siihen, että tuotteemme olisivat täydellisesti kierrätettäviä koko elinkaarensa ajan. Lisäksi olemme sitoutuneet vähentämään kuljetustemme ympäristövaikutusta.

8. Eettiset toimintaohjeet käytännössä

Eettiset toimintaohjeemme koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä. Toimintaohjeiden rikkomisesta voi seurata kurinpidollisia toimia. Henkilöstöllä on velvollisuus raportoida toimintaohjeita koskevista rikkomuksista, jotka tulevat heidän tietoonsa esimiehelle, yhtiön Whistleblowing-tiimin jäsenelle tai Suomen Rahapajan Whistleblowing-kanavan välityksellä. Tutkimme tehdyt ilmoitukset huolellisesti ja luottamuksellisesti, ja niiden seurauksena ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Ilmoituksen tekemisestä vilpittömin mielin ei aiheudu sen tekijälle kielteisiä seurauksia. Ilmoittajan oikeudet ja yksityisyys suojataan asianmukaisesti asian käsittelyn yhteydessä.

Eettiset toimintaohjeet otetaan käyttöön yhtiön hallituksen päätöksellä. Ohjeiden hyväksymisen jälkeen varmistetaan, että yhtiön henkilöstö tuntee ne ja noudattaa niitä kaikessa toiminnassaan.