Hyvän hallintotavan noudattaminen tärkeää kansainvälisessä liiketoiminnassa

Suomen Rahapaja on sitoutunut vastuullisen hallintotavan noudattamiseen ja kehittämiseen. Toteutamme yritysvastuuta kaikessa toiminnassamme, kuten prosesseissa, toimintaohjeissa sekä sopimuksissa. Tavoitteenamme on, että kaikki Suomen Rahapajassa työskentelevät henkilöt tiedostavat vastuullisten toimintatapojen merkityksen ja osallistuvat vastuun kantamiseen.

Kohti yhä avoimempaa vuoropuhelua

Avoin vuoropuhelu ja läpinäkyvyys kuvaavat Suomen Rahapajan toimintaa. Yhtiön viestinnän periaatteet ovat luotettavuus, läpinäkyvyys ja nopeus. Suomen Rahapaja tarjoaa oma-aloitteisesti sidosryhmille paikkansapitävää tietoa konsernin tavoitteista ja toiminnasta. Yhtiö ei kommentoi luottamuksellisia tai keskeneräisiä asioita tai kilpailijoidensa asioita.

Hallinnoinnin periaatteet

Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (13.5.2016) mukaan valtionyhtiöiden hallinnossa sovelletaan osakeyhtiölain lisäksi hyvää hallintotapaa sekä soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia corporate governance suosituksia.

Konsernissa ylin päätöksentekoelin on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous. Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää hallituksen palkkioista.

Suomen Rahapajan hallitus toimii corporate governance -suositusten mukaisena riippumattomana elimenä, jonka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää valvontatehtäväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön arvonnousu pitkällä aikavälillä. Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa konsernin johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti.

Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto, millä tarkoitetaan yhtiön toimialaan kuuluvia tavanomaisia, toistuvia toimintoja. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi tehtävässään hallitukselle.

Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän työssä ja kokoontuu toimitusjohtajan kokouskutsussa kulloinkin käsiteltäväksi tulevien asioiden mukaan.

Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (corporate governance) on määritelty tarkemmin yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset tehtävät, keskinäiset suhteet, palkitseminen, sisäinen valvonta, riskienhallinta ja tilintarkastus.

Turvallisuus keskeinen osa liiketoimintaa

Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota yhtiön kaikessa toiminnassa. Suomen Rahapajan pääasiallista liiketoimintaa on käyttörahojen, aihioiden ja juhlarahojen valmistus metalleista ja jalometalleista. Yhtiö lähestyy turvallisuutta teknisen turvallisuuden, kiinteistö- ja kuljetusturvallisuuden sekä tietoturvan näkökulmista. Yhtiön Suomen toimipisteessä on TAPA:n (Transported Asset Protection Association) tason A FSR-sertifikaatti. Ulkopuolisella turvallisuuspalvelujen tarjoajalla on tärkeä rooli Vantaan yksikön toiminnoissa. Vuonna 2018 Vantaan turvallisuuspalvelu kilpailutettiin. Uuden toimijan myötä turvallisuusprosesseihin ja toimintamalleihin tehtiin useita päivityksiä.

Yhtiön tietosuojaprosessit noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Yhtiö jatkaa tietosuojaan liittyvien prosessien kehittämistä ja henkilöstön kouluttamista edelleen, jotta varmistetaan vaatimustenmukaisuuden ylläpitäminen.

Verojalanjälkitiedot tilikaudelta 2018 (1 000€)

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot Suomi Saksa Espanja
   tuloverot 0 9 73
   työnantajamaksut 27 0 455
   kiinteistöverot 65 9 0
   muut verot 0 5 32
Yhteensä 92 23 560
Tilikaudelta tilitettävät verot
   ennakonpidätykset 954 319 354
   arvonlisäverot, myynnit 9 892 83 2 838
   arvonlisäverot, hankinnat -10 691 -1 064 -2 923
Yhteensä 154 -661 269
Liikevaihto maittain eriteltynä 54 890 9 199 18 016
Tulos ennen veroja maittain eriteltynä 2 755 283 305
Keskimääräinen henkilöstömäärä maittain eriteltynä 56,0 66,0 37,5

Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu.

Suomen Rahapajan veropolitiikka on osa yhtiön yritysvastuuta. Suomen Rahapaja kuvaa verojalanjäljellä toimintansa verovaikutusta ja sen jakautumista eri maihin. Suomen Rahapaja noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Verot maksetaan siihen valtioon, jonne ne liiketoiminnan perusteella kuuluvat. Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta: yhtiön maksamat välittömät verot (kuten tulovero, erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvo-, varainsiirto- ja kiinteistöverot), yhtiön maksamat välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun tai tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, kuten vakuutusmaksu- ja autovero) sekä yhtiön tilittämät verot (kuten ennakonpidätykset, lähde- ja arvonlisäverot). Suomen Rahapaja -konserni raportoi kaikki maksamansa verot. Siirtohinnoittelussaan yhtiö noudattaa paikallisia lakeja ja siirtohinnoittelussa käytetään verrokkihaun perusteella määriteltyä voittolisää. Suomen Rahapaja -konsernissa veroilmoitukset ja muut lakisääteiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti ja ajantasaisesti.