Tietosuojaseloste – Internetsivujen ja -palveluiden käyttäjärekisteri

Viimeksi päivitetty 3.5.2023.

1.     Rekisterinpitäjä Suomen Rahapaja Oy,

Suokallionkuja 4,

01741, Vantaa

2.     Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioiossa Valter Höijer

Suomen Rahapaja Oy

Suokallionkuja 4

01741, Vantaa

Puh. (09) 898 274

Sähköposti: privacy@mint.fi

3.     Rekisterin nimi Internetsivujen ja -palveluiden käyttäjärekisteri
4.     Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitukset Suomen Rahapaja Oy säilyttää ja käsittelee tietoja rekisteröidyistä henkilöistä verkkosivustomme kehittämiseen sekä verkkosivuston kautta tulleiden yhteydenottojen vastaamiseen. Suomen Rahapaja kerää tietoja myös:

  • kehittääkseen palveluita ja lisätäkseen palvelujen tarjontaa;
  • kerätäkseen ja tutkiakseen sivuston käyttäjätilastoja (esim. millä sivuston osilla käyttäjät vierailevat ja miten paljon aikaa he viettävät).

Me emme käytä tietoja muihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

5.     Käsiteltävät henkilötiedot Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi rekisteröidystä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • IP-osoite
  • Yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot.
  • yhteydenottoa koskeva kysymys ja kommunikaatio
6.     Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi erinäisissä viestintätilanteissa puhelimen, sähköpostin tai chatin välityksellä. Henkilötietoja kerätään myös rajoitetusti henkilön vieraillessa Suomen Rahapajan verkkosivuilla.

Lisäksi Suomen Rahapajan verkkosivuston käyttöä analysoidaan evästeillä, lisää tietoa evästeistä: www.suomenrahapaja.fi/evasteet.

Evästeiden lisäksi käyttäjien verkkosivuvierailuista tallennetaan heidän vierailuhetkellä käyttämänsä IP-osoite, jota käytetään käyttäjätilastojen seurantaan.

7.     Säännönmukaiset tietojenluovutukset Osaan henkilötiedoista voi olla pääsy ja niitä voivat käsitellä Suomen Rahapajan tytäryhtiöt, alihankkijat ja muut palveluntarjoajat siinä laajuudessa kuin on tarpeen yllä olevien tarkoitusten toteuttamiseksi. Suomen Rahapaja varmistaa, että tällaisia kolmansia tahoja sitovat sopimukset, jotka tarvittavissa määrin huomioivat tietosuoja- ja salassapitovaatimukset. Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia tiettyihin liiketoimintoihin, kuten IT-järjestelmien ylläpitoon.
8.     Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.
9.     Säilytysajat Henkilötietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vähintään niin pitkään, kuin niitä tarvitaan ilmoitettujen käyttötarkoitusten toteuttamisessa, kuten sopimukseen perustuvien rekisterinpitäjien velvoitteiden täyttämisessä tai toimittajan kanssa solmitun sopimussuhteen hallinnoimisessa. Tyypillisesti henkilötietojen säilytysaika on sidottu rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation välisen sopimuksen voimassaoloaikaan. Henkilötietoihin saattaa kohdistua myös lakisääteisiä säilytysaikoja. Esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö edellyttää kirjanpitoaineistoon sisältyvien tietojen säilytystä kuuden tai jopa kymmenen vuoden ajan, riippuen rekisterinpitäjään kulloinkin soveltuvasta lainsäädännöstä.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita, tiedot tuhotaan tietoturvallisesti tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

10.  Rekisteröidyn oikeudet EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Suomen Rahapajaan niiltä osin, kuin Suomen Rahapaja toimii rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille.

–       Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.

–       Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.

–       Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, rekisterinpitäjää velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt tai rekisteröity peruuttanut tietojen käsittelyä koskevan suostumuksensa.

–       Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada rekisterinpitäjän rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

–       Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi tiettyjen lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle alkuperäisen rekisterinpitäjän estämättä.

–       Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä: Rekisteröidyllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Vastustusoikeus tulee erityisesti sovellettavaksi tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällaisissa tilanteissa rekisterinpitäjällä on velvollisuus noudattaa rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole voi huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

–       Niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn yksiselitteiseen suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyä koskeva suostumuksensa milloin tahansa.

Rekisteröity voi tietyissä tapauksissa tarkastaa ja oikaista tietojansa Suomen Rahapajan tarjoamissa sähköisissä palveluissa. Muissa tapauksissa tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista tai siirtämistä taikka käsittelyn vastustamista koskevat pyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Suomen Rahapaja ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut: www.tietosuoja.fi.

11.  Tietojen suojaus Manuaalinen aineisto:

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

Tietokannat, joihin markkinointirekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

12.  Muutokset tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta päivitetään ajoittain. Viimeisimmän muutosajankohdan voi todeta selosteen alussa olevasta ”Viimeksi päivitetty”-päivämäärästä. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Jos muutamme olennaisesti tapoja käsitellä rekisterin sisältämiä henkilötietoja, ilmoitamme asiasta erikseen.